Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

alliwantisyou

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
3389 f21c 500
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued

June 21 2018

alliwantisyou
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
alliwantisyou
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
alliwantisyou
0544 476a
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
0546 c224 500
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
4892 8228
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
4892 8228
Reposted fromoll oll viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
alliwantisyou
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
alliwantisyou
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
alliwantisyou
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
alliwantisyou
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
7794 df00 500
alliwantisyou
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
8574 0824
Reposted fromzungud zungud viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl