Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

alliwantisyou
  Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek ...
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viabeattman beattman
alliwantisyou
9129 7807
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

alliwantisyou
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
1215 0022 500
alliwantisyou
1196 6b1e 500
0851 12cc
alliwantisyou
5672 10c6 500
Reposted frommrrru mrrru viajointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
8430 80f3 500
alliwantisyou
8433 591b 500
alliwantisyou
alliwantisyou
Kurwa mać, jestem tak zły
Rzuciłbym butem w Ciebie gdyby to nie były air maxy
— Taco Hemingway ,,Gdybyś nie istaniała''
alliwantisyou
Albo będzie miała usta, które wpasuje do moich.
— Planet ANM
alliwantisyou
Obudziłam się siedem po siódmej i do wpół do ósmej, czyli przez całe dwadzieścia trzy minuty, wsłuchiwałam się w samotność moich nerek, mojej wątroby i mojego serca.
— Jerzy Pilch
Reposted fromlenirium lenirium viajointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
8674 bd85
Reposted frombatgirl batgirl viajointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
Może nie wystarczę, ale będę tuż obok, prócz Ciebie nie ma mnie dla nikogo.
— Fokus
alliwantisyou
9704 05c2
Reposted frompannaamy pannaamy viajointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
1078 f439
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl