Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

alliwantisyou
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabanshe banshe
alliwantisyou
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
alliwantisyou
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatoniewszystko toniewszystko
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
alliwantisyou

Jeśli przetrwamy dzisiejszą noc,to przetrwamy wszystko co dalsze.


Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
alliwantisyou
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vianoirceur noirceur

July 21 2017

0347 ff79
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
alliwantisyou
A jak jest do dupy, to gdzie się składa  reklamację?
— ...
alliwantisyou
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
2313 7e0a
alliwantisyou
0265 51a9
Reposted fromMilaa Milaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl